Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΒΑΕ

Με το Άρθρο 68, του Νόμου 4811/26-6-2021 δόθηκε παράταση έως τις 31/8/2021 στην προθεσμία για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (ΒΑΕ). Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο.

Νόμος 4811/26-6-2021
Άρθρο 68 :”Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας – Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18του ν. 4354/2015″
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:


«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α ́ και β ́ της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περ. γ ́της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 31.8.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ’ αρ.2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω ημερομηνία.».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), καθορίζεται, από την ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως τις 31.8.2021.».