Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ η εγκύκλιος για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού. Αναφέρονται αναλυτικά οι ισχύουσες πλέον διατάξεις, η νέα σύνθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, τα κωλύματα και εν γένει η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα αρμόδια όργανα καλούνται να προβούν άμεσα στην έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στις υπηρεσίες τους, ξεκινώντας από τις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Ολόκληρη η εγκύκλιος σε μορφή pdf:

https://seda.gr/wp-content/uploads/2022/03/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-145-ΣΥΣΤΗΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΣΤΟΥΣ-Ο.Τ.Α.-14001-2022.pdf