Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΑΡΘΡΟ 1


ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το πιο πάνω Σωματείο φέρει την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ έχει έδρα την Αθήνα και διέπεται από το παρόν καταστατικό, που αποτελεί τροποποίηση του παλαιού καταστατικού και τις σχετικές για τα Σωματεία διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων.

Η Σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή, φέρει περιφερειακά τις λέξεις ΄΄ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ΄΄ και στη μέση το κεφάλι της Αθηνάς.

Το Σωματείο συμμετέχει στην ΠΟΕ – ΟΤΑ και την ΑΔΕΔΥ.

ΑΡΘΡΟ 2


ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ :

1)Η προστασία και εξύψωση των ηθικών, επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

2)Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του και των μελών άλλων παρομοίων συλλόγων και σωματείων.

3)Η οργάνωση και ο συντονισμός των αγώνων των μελών του σωματείου για καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής τους και της εργασίας τους.

4)Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη του σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται.

5)Η συνεργασία μεταξύ της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και του Σωματείου πάνω σε θέματα που αφορούν τα μέλη του.

6)Η παροχή κινήτρων για την επιμόρφωση και την πνευματική ανάπτυξη των μελών του.

7)Η λύση των προβλημάτων που απασχολούν το Δήμο και τους εργαζομένους στο Δήμο.

8)Η εγγραφή όλων των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, των Δημοσυντήρητων ιδρυμάτων και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αθηναίων στο Σωματείο εφόσον ενστερνίζονται τους σκοπούς, τις επιδιώξεις και τα συμφέροντά του.

9)Η προάσπιση, ανεξαρτησία και ταξικός προσανατολισμός του συνδικαλιστικού κινήματος.

10)Η συμβολή στην αναβάθμιση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, κατοχύρωση και προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών.

11)Η προάσπιση της ενότητας του σ.κ. , η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη στα άλλα εργατοϋπαλληλικά σωματεία.

12)Η συμβολή στη διαφύλαξη της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

      ΑΡΘΡΟ 3


     ΜΕΣΑ

Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και ενδεικτικά αναφέρονται :

1)Με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση όλων των μελών και τις από κοινού προσπάθειες και δράση, καθώς και με όλες τις νόμιμες συνδικαλιστικές μορφές αγώνα.

2)Με την ενότητα και δημιουργία στενών μεταξύ των μελών σχέσεων αλληλεγγύης και τήρησης της επαγγελματικής και υπαλληλικής αξιοπρέπειας.

3)Με τη δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με συγγενή Σωματεία ή Συλλόγους των Ο.Τ.Α. και δημοσίων υπαλλήλων όλης της χώρας σε ισότιμη βάση συνεργασίας.

4)Με την προβολή και προώθηση με κάθε τρόπο των αιτημάτων μας.

5)Με την οργάνωση διαλέξεων, συγκεντρώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, εορτών κ.λ.π. ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ή ειδικών ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων για τα μέλη.

6)Με την ίδρυση προμηθευτικών – καταναλωτικών συνεταιρισμών, και εντευκτηρίου υπαλλήλων.

7)Με τη Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ορίζεται ως μηνιαία συνδρομή το ποσό του 1,50 € . Η εν λόγω συνδρομή αυξάνεται μετά από απόφαση της Γ.Σ. . Στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας αυτοδίκαια συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σ.Ε.Δ.Α., εκτός εκείνων που με έγγραφη δήλωσή τους αρνηθούν τη συμμετοχή τους σ’  αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4


ΜΕΛΗ

Το Σωματείο είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

Α. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι Εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων, των Δημοσυντήρητων Ιδρυμάτων των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων με Μόνιμη Σχέση Εργασίας και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την ημερομηνία πρόσληψής τους , καθώς και οι Εργαζόμενοι με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου και Μίσθωσης Έργου μετά την πάροδο οκτώ (8) μηνών από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης των.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ύστερα από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από σχετική απόφαση αυτού. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφεται από τον αιτούντα η αποδοχή των όρων του καταστατικού και η αποδοχή παρακράτησης των συνδρομών από το μισθό. Από την έκδοση της απόφασης, που πρέπει να ληφθεί μέσα σε 15 μέρες από την αίτηση, τα μέλη μετέχουν ενεργά σ΄ όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του τακτικού μέλους με τον περιορισμό της παραγράφου Γ’ του παρόντος άρθρου.

Αν η αίτηση για εγγραφή τακτικού μέλους απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτών έχει την δυνατότητα να προσφύγει στη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την έκδοση της απόφασης και η οποία αποφασίζει οριστικά αν θα δεχθεί τον αιτούντα σαν μέλος του Σωματείου.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Β. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, ευρισκόμενη σε απαρτία και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που προσέφεραν στο Σωματείο εξαιρετικές υπηρεσίες ή αξιόλογη ηθική ή υλική βοήθεια.

Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις και να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς ψήφο.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εκλογή επίτιμου μέλους είναι έγκυρη όταν η σχετική πρόταση συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Γ. Μέλη που εγγράφονται από της ισχύος του παρόντος καταστατικού, που ήταν μέλη άλλου σωματείου ή συλλόγου του Δήμου Αθηναίων που εξακολουθεί να λειτουργεί και είχαν μέρος στις διαδικασίες εκλογής οργάνων που η θητεία τους δεν έχει λήξει, αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες αφού λήξει η θητεία των οργάνων για τα οποία είχαν ψηφίσει.

ΑΡΘΡΟ 5


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η συνδρομή κατά μήνα για τα τακτικά μέλη ορίζεται σε 1,50 €.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ανάλογα με τις κάθε φορά οικονομικές συνθήκες τις κατά μήνα συνδρομές, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί να τροποποιεί ή να απορρίπτει τις σχετικές αποφάσεις του.

Κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία από τα παρόντα και έχονται δικαίωμα ψήφου μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν τις εξής υποχρεώσεις :

1)Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

2)Να συμπεριφέρονται με συναδελφική αλληλεγγύη, να μην αντιτίθεται στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου και η συμπεριφορά τους δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχουν σα μέλη.

3)Να συνεννοούνται με τη Διοίκηση του Σωματείου πάνω σε κάθε γενικότερης σημασίας πρόβλημα ή διαφορά που θα έχουν στο χώρο εργασίας τους και να συμμορφώνονται με τις νόμιμες οδηγίες της Διοίκησης του Σωματείου.

4)Να συμμετέχουν ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις του Σωματείου, να παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος στη ζωή και τη δράση και να εκπληρώνουν με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης κάθε καθήκον ή δουλεία που τους ανατέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

5)Να πληρώνουν τακτικά την κατά μήνα συνδρομή τους και να ανταποκρίνονται θετικά στην οποιαδήποτε πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου για την επιτυχία των σκοπών του.

Κάθε μέλος που διαγράφεται από το Σωματείο ή παραιτείται δεν έχει καμιά απαίτηση στα καταβληθέντα απ’ αυτό χρήματα.

Το μέλος που αποχωρεί εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι του Σωματείου, για τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει κατά το χρονικό διάστημα που ήταν μέλος.

Μέλος του Σωματείου διαγράφεται από το μητρώο των μελών αυτού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όταν :

Α)Καθυστερεί αδικαιολόγητα τις συνδρομές τριών (3) μηνών, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως για την καταβολή τους.

Β)Δεν συμμορφώνεται με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοίκησης του Σωματείου και η όλη συμπεριφορά και διαγωγή του είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του Σωματείου, τη συναδελφική αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει σαν μέλος.

Γ)Αν χάσει για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του εργαζόμενου στο Δήμο και εφόσον αυτό καταστεί αμετάκλητο.

Το μέλος που διαγράφεται λόγω καθυστέρησης συνδρομών μπορεί να επανέλθει στο Σωματείο με αίτησή του και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αφού πληρώσει και τις καθυστερούμενες συνδρομές του.

Τα μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους πέραν των τριών (3) μηνών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Η απαγόρευση αυτή αίρεται αυτομάτως με την καταβολή των καθυστερούμενων συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 7


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη που είναι ταμιακά εντάξει έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται και να εκλέγουν σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Όλα τα ταμιακά εντάξει μέλη έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου, της κριτικής και της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου.

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προστασία και την επέμβαση του Σωματείου για την υποστήριξη και προστασία των εργασιακών τους συμφερόντων.

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των οργάνων του Σωματείου.

Κατά τη συζήτηση επί προσωπικών θεμάτων οι συνεδριάσεις γίνονται χωρίς την παρουσία των μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8


Οι πόροι του Σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι :

Α’ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ :

1)Οι κατά μήνα συνδρομές των μελών.

2)Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου.

Β΄ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ :

1)Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι κληρονομιές και οι επιχορηγήσεις.

2)Οι εισπράξεις από έντυπα του Σωματείου, λαχειοφόρες αγορές, εορτές, λειτουργία βιβλιοθηκών, λέσχης, ή εντευκτηρίου που οργανώνονται από το Σωματείο.

3)Οι έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

4)Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτη πρόσοδος από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, που περιέρχεται στο Σωματείο.

Γ’ Όλοι οι πόροι του Σωματείου, εισπράττονται με διπλότυπα αποδεικτικά του Σωματείου.

Το Σωματείο θα έχει σε Τράπεζες ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμιακό υπόλοιπο πάνω από (1000 €) ομόφωνα.

ΑΡΘΡΟ 9


ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1)Η Γ.Σ. του Σωματείου

2)Το Διοικητικό Συμβούλιο

3)Η Ελεγκτική Επιτροπή

4)Η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματειακού Παραρτήματος

ΑΡΘΡΟ 10


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, έχει την ανώτατη εποπτεία αυτού και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα και υποθέσεις του Σωματείου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων αυτού.

Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Α’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

          Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο Α΄ Τρίμηνο.

        Η Σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με έγγραφη ειδοποίηση του προέδρου προς τα μέλη ή έγγραφη ανακοίνωση τοιχοκολλούμενη στα γραφεία του Σωματείου, στην οποία θα ορίζεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και τα προς συζήτηση θέματα.

          Στη Γενική Συνέλευση γίνονται τα εξής :

Α)Υποβάλλεται ο απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που έληξε.

Β)Υποβάλλεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη γενόμενη διαχείριση στη λήξασα χρήση από το Δ.Σ.

Γ)Γίνεται η συζήτηση για κάθε άλλο θέμα που θα καθορίζεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση ή που θα υποβληθεί έγγραφα στο Προεδρείο κατά την έναρξη αυτής από μέλος ή μέλη της αφού εγκριθεί η συζήτησή του από τη Γενική Συνέλευση.

Δ)Παίρνονται αποφάσεις πάνω στον υποβληθέντα απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και στην έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και στον Προϋπολογισμό της νέας χρήσης.

Ε)Επί πλέον, κάθε τρίτο χρόνο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειας αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση εφορευτική επιτροπή για τις αρχαιρεσίες.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να εκλεγεί Προεδρείο αυτής.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη αυτής. Διευθύνει τη συνεδρίαση (καθορίζει το χρόνο ομιλίας) με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δίνει το λόγο κατά προτεραιότητα και τον αφαιρεί σε περιπτώσεις υπέρβασης χρόνου, ομιλίας εκτός θέματος ή παρεκτροπής.

Παραδίδει τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης γραμμένα στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης αφού υπογραφούν από τον ίδιο τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το ¼ τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακά εντάξει.

Σε περίπτωση που δε γίνει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα, μέσα σε οκτώ (8) μέρες.

Η νέα Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Εάν δεν γίνει απαρτία και στη δεύτερη συνέλευση καλείται και Τρίτη μέσα σε οκτώ (8) μέρες στην οποία πρέπει να παρίστανται το 1/6 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων του Σωματείου, Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την αναπαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός πέμπτου των μελών (1/5), είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αν πρόκειται για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού αριθμού από το σύνολο των δικαιουμένων ψήφου μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Β’ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

          Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που αποφασίζει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση, που καθορίζει σαφώς, τα προς συζήτηση θέματα, από αριθμό μελών τουλάχιστον διακόσια (200).

          Η διαδικασία σύγκλησης και διεξαγωγής της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είναι η ίδια με εκείνη της τακτικής.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες το πολύ από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς αυτό.

          Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης  Γ.Σ. είναι :

          Το της αίτησης των μελών που ζήτησαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

          Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Σωματείου καθώς και αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Οι αρχαιρεσίες διαρκούν δύο (2) ημέρες. Το σύστημα της εκλογής είναι η απλή αναλογική.

          Στην τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση ορίζεται η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 21 μελής εφορευτική επιτροπή και με 9 αναπληρωματικούς. Για τον σκοπό αυτό ορίζονται επτά (7) ψηφολέκτες που κάνουν τη διαλογή των ψηφοδελτίων για την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής.

          Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει πενταμελής Προεδρείο, με μυστική ψηφοφορία, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο (2) μέλη που αποτελεί και την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία διενεργείται σε τόσα εκλογικά τμήματα όσα κρίνει σκόπιμο η Εφορευτική Επιτροπή και σε τόπο που θα αποφασίσει αυτή. Στα εκλογικά τμήματα παρευρίσκονται ανά τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με ένα  (1) δικαστικό αντιπρόσωπο.

          Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους. Μεμονωμένοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί και ο καθένας απ’ αυτούς εκπροσωπείται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

          Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες με έγγραφη κοινή δήλωση υπογραμμένη από όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος σ’ αυτόν. Η δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμά τους, κατά αλφαβητική σειρά, τις ιδιότητές τους και το όργανο στο οποίο ο καθένας θα εκλεγεί. Η Εφορευτική Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν τις αρχαιρεσίες ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλά στα γραφεία του Σωματείου.

          Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους ξεχωριστά για κάθε εκλογικό τμήμα. Συντάσσεται πρακτικό το οποίο αποστέλλεται από τον Πρόεδρο της κάθε Εφορευτικής Επιτροπής στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία προεδρευόμενη από δικαστικό αντιπρόσωπο συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των επί μέρους εκλογικών τμημάτων προκειμένου να προχωρήσει στην κατανομή των εδρών και ανακήρυξη των επιτυχόντων.

          Οι έδρες του Συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

          Για τον σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των ψηφοδελτίων που είναι έγκυρα με τον αριθμό των μελών του Συλλογικού οργάνου ή του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο της διαίρεσης χωρίς να παίρνεται υπ’  όψει το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους  όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε.

          Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο εκλέγεται.

          Αν έμεινε υπόλοιπος αριθμός εδρών ή αντιπροσώπων από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή. Σ’ αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, την έδρα δε ή τις έδρες τις παίρνουν ανά μια εκείνοι που παρουσιάζουν κατά σειρά μεγέθους το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

          Ύστερα από τη δεύτερη κατανομή και στην περίπτωση που έμειναν ακόμη έδρες εξακολουθεί και Τρίτη κατανομή κατά τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας είτε μεταξύ των συνδυασμών είτε μεταξύ των υποψηφίων γίνεται δημόσια κλήρωση.

          Μετά την κατανομή των τακτικών εδρών γίνεται η κατανομή των αναπληρωματικών με τον ίδιο τρόπο.

          Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από έναν (1) συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι εκλέγονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης.

          Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια δηλώνεται στην Εφορευτική Επιτροπή το όνομα του επικεφαλής κάθε συνδυασμού, ο οποίος έχει το δικαίωμα ή ο ίδιος ή με αντιπρόσωπό του να παρακολουθεί την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των σταυρών προτίμησης.,

          Οι δαπάνες εκτύπωσης των ψηφοδελτίων βαρύνουν το Σωματείο. Με φροντίδα (μέριμνα) της Εφορευτικής Επιτροπής καθορίζεται ενιαίος τύπος ψηφοδελτίου που θα χρησιμοποιηθεί.

          Οι εκλογές διενεργούνται παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων, από τις οκτώ (8) το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου και τις δύο (2) ημέρες που διαρκούν οι αρχαιρεσίες. Οι κάλπες ανοίγουν την 2η μέρα μετά το πέρας της ψηφοφορίας και αρχίζει η διαλογή.

          Κανείς δε μπορεί να συμμετέχει σαν υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή ή σαν υποψήφιος για Διοικούσα Επιτροπή και αντιπρόσωπος του Γ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή του Σ.Π.

          Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το σχετικό πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί το παραδίνει στο Γενικό Γραμματέα του απερχόμενου Διοικ. Συμβουλίου προς φύλαξη στο αρχείο του Σωματείου.

          Μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος των εκλογών μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στις Εφορευτικές Επιτροπές τυχόν ενστάσεις για τα αποτελέσματα.

ΑΡΘΡΟ 12


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Το Σωματείο διοικείται από 21 μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους :

          Πρόεδρο

          Α’ Αντιπρόεδρο

          Β’ Αντιπρόεδρο

          Γενικό Γραμματέα

          Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

          Οργανωτικό Γραμματέα

          Ταμία

          Αναπληρωτή Ταμία

          Υπεύθυνο Ψυχαγωγικών και Εκπολιτιστικών Εκδηλώσεων

          Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

          & έντεκα (11) μέλη.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του και την ανακήρυξή του από την Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο, σε πρώτη συνεδρίαση για την ανάδειξη με μυστική ψηφοφορία του Προεδρείου. Σε περίπτωση που εκπνεύσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών και δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για συγκρότηση σε σώμα, η ευθύνη αυτή ανατίθεται στον επόμενο πλειοψηφίσαντα συνδυασμό και μέσα στις επόμενες δέκα (10) ημέρες.

          Όλα τα αξιώματα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφ’ όσον διαπιστωθεί απαρτία.

          Αν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία γίνεται και δεύτερη συνεδρίαση.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διεύθυνση και Διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Σωματείου και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

          Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό.

          Αποφασίζει και εγκρίνει κάθε είδους δαπάνες για την λειτουργία του Σωματείου μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ευθύνη του, λόγω εξαιρετικής ή επείγουσας ανάγκης να προβεί σε δαπάνη που δεν προβλέπεται στον ψηφισμένο προϋπολογισμό ή να κάνει υπέρβαση προϋπολογισμένη δαπάνης, με τον περιορισμό όμως ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν στο σύνολό τους 1/10 του προϋπολογισμού και ότι θα έρθουν προς έγκριση στην Α’ ετήσια Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη Συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ευρισκόμενου σε απαρτία.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί με απόφασή του τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών και εκτελεί της αποφάσεις τους. Φροντίζει για την τήρηση του καταστατικού.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε προσκληθεί από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν έγγραφα το 1/3 των μελών αυτού.

          Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το μισό συν ένα τουλάχιστον των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία γίνεται μυστική και σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται.

          Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Δεν ευθύνονται όμως καθόλου για αποφάσεις που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο όταν απουσίαζαν ή όταν ήταν παρόντα διαφώνησαν αρκεί η διαφωνία τους να βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα εκθέτεται η γνώμη τους.

          Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα παρ’ όλα που κλήθηκε έγγραφα από τον Πρόεδρο, θεωρείται παραιτημένο και τη θέση του παίρνει ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώτος κατά σειρά από τα αναπληρωματικά μέλη του ψηφοδελτίου από το οποίο προέρχεται ο παραιτηθείς.

          Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης με συνέπεια και ευθύνη στα καθήκοντά του κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του μισού συν ένα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει για την έκπτωση και αντικατάστασή του.

          Όταν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλάβει τα καθήκοντά του το προκάτοχό του παραδίδει σ’ αυτό το αρχείο, τη σφραγίδα, το ταμείο και όλα τα σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα, που φυλάγεται στα αρχεία του Σωματείου. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται επί τρίμηνο με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

          Οι Διοικούσες Επιτροπές των παραρτημάτων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να συμπεριλάβει θέμα που τους απασχολεί στην Ημερήσια Διάταξη του Δ.Σ. Η Δ.Ε. συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην συνεδρίαση ο οποίος είναι εισηγητής του θέματος, με δικαίωμα λόγου στο συγκεκριμένο θέμα.

ΑΡΘΡΟ 13


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις του με κάθε Διοικητική ή δικαστική Αρχή ή Νομικό Πρόσωπο και ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του Σωματείου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε., κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη τους , καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης τα εισάγει σε ψηφοφορία.

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κάθε έγγραφο του Σωματείου και συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία κάθε χρηματικό ένταλμα.

Επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, για τη καλή διαχείριση και έχει ιδιαίτερη ευθύνη για τη λειτουργία του Σωματείου, για την προώθηση των διεκδικήσεων και αιτημάτων και την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων.

Καλεί τα μέλη του Σωματείου ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Σωματείο και φροντίζει να τηρούνται πιστά οι διατάξεις του καταστατικού.

Γενικά παίρνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει και προασπίζει τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Σωματείου.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του ή ενεργεί με τρόπο που παραβλάπτονται τα συμφέροντα του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που θα παρθεί με πλειοψηφία του μισού συν ένα των μελών του, να απαλλάξει αυτόν από τα καθήκοντά του και να ακολουθήσει την διαδικασία εκλογής άλλου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14


Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Α’ Αντιπρόεδρος πέρα από τα γενικά καθήκοντά του σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 15


Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Β’ Αντιπρόεδρος πέρα από τα γενικά καθήκοντά του σαν μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός και ο Α’ Αντιπρόεδρος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 16


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του Σωματείου και έχει την ευθύνη για την κανονική λειτουργία του.

          Τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία και μεριμνά για τη γρήγορη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. πάνω στις γενικής φύσεως υποθέσεις του Σωματείου.

          Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. τα υπογράφει με τον Πρόεδρο και φροντίζει να υπογράφουν και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε.Ε. που ήταν παρόντα.

          Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα.

          Τηρεί τα Μητρώα των μελών και το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε βιβλίο που ορίζεται από το νόμο ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

          Συντάσσει με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτής και φυλάει υπεύθυνα τη σημαία, τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          Τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου όταν απουσιάζει αναπληρώνει και βοηθάει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο μελών του Γενικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν’ ανατεθούν καθήκοντα του Γεν. Γραμματέα στον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα είτε σε μόνιμη βάση είτε περιστασιακά και με νεώτερη κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αφαιρούνται αυτά ή να μεταβάλλονται.

ΑΡΘΡΟ 18


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     Ο Οργανωτικός Γραμματέας φροντίζει γενικά για τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας του Σωματείου.

     Παρακολουθεί και ενημερώνει μαζί με το Γενικό Γραμματέα το μητρώο μελών του Σωματείου.

  Επικουρεί το Γενικό Γραμματέα σε ζητήματα οργανωτικά.

   Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων του Σωματείου.

     Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλες του τις αρμοδιότητες όταν απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας και ο Αναπληρωτής.

ΑΡΘΡΟ 19


ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Σωματείου και ενεργεί κάθε είσπραξη βάσει διπλοτύπων αποδείξεων από μπλοκ  αριθμημένα και θεωρημένα από την Ελεγκτική Επιτροπή και καταχωρημένα πριν από κάθε χρήση στο βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδείξεις αυτές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία και να είναι σφραγισμένες με την σφραγίδα του Σωματείου.

              Επίσης ο Ταμίας ενεργεί κάθε τακτική ή έκτακτη πληρωμή, βάσει ενταλμάτων ή εντολών θεωρημένων και υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Ο Ταμίας, υποχρεωτικά και με ευθύνη του πρέπει να τηρεί :

              A)Διπλότυπα εισπράξεων χρωματιστά για κάθε κατηγορία εισπράξεων αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και θεωρημένα από την Ελεγκτική Επιτροπή.

              Β)Βιβλίο εσόδων των πραγματοποιούμενων κατά μήνα και κατά κατηγορία εισπράξεων αναλυτικά και ονομαστικά.

              Γ)Βιβλίο των πάσης φύσεως εξόδων που πραγματοποιούνται κατά μήνα.

              Οι αποδείξεις εισπράξεων και τα βιβλία εσόδων και εξόδων, πρέπει να κλείνονται στο τέλος κάθε μήνα μετά τον έλεγχο των εγγραφών και πληρωμών από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Σωματείου.

              Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να ανακοινώνει την λογιστική κατάσταση του Ταμείου τον αριθμό των ταμειακά εντάξει μελών καθώς και των οφειλετών και να εισηγείται τρόπους και μέτρα είσπραξης των καθυστερουμένων οφειλών.

              Είναι υποχρεωμένος επίσης να δίνει κάθε πληροφορία για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, όταν του ζητηθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή.

              Κάθε χρόνο, συντάσσει τον απολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό για τη νέα χρήση.

              Για τις έκτακτες πληρωμές πρέπει να υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική εντολή να έχει υπογραφή του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα.

              Αποδείξεις πληρωμών που δεν έχουν υπογραφεί κανονικά από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα είναι άκυρες και βαρύνουν τον Ταμία. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή τους.

              Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κάθε χρηματικό υπόλοιπο πάνω από 300 € ή όποιο αποφασίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και επ’ ονόματι του Σωματείου.

              Οι αναλήψεις πραγματοποιούνται από τον Ταμία του Σωματείου μετά από απόφαση του Δ.Σ.

              Ο Ταμίας αντικαθίστανται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν κωλύεται ή δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του σωστά και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

     Ο Ταμίας κατά την απουσία του αλλά και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται και υποβοηθείται από Αναπληρωτή Βοηθό Ταμία.

              Ο Αναπληρωτής Ταμίας όταν αναπληρώνει τον Ταμία είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή οικονομική ανωμαλία, για το χρονικό διάστημα της διαχείρισής του.

ΑΡΘΡΟ 21


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

              Ο υπεύθυνος ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει την ευθύνη για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων ψυχαγωγικών και εκπολιτιστικών εκδηλώσεων του Σωματείου με την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

   Ο υπεύθυνος τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει την αρμοδιότητα για κάθε δημόσια εκδήλωση του Σωματείου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Φροντίζει για την διανομή των ανακοινώσεων του Σωματείου στα μέλη, στον ημερήσιο και κλαδικό τύπο και στα μέσα ενημέρωσης και την αποστολή των τηλεγραφημάτων και των εγγράφων του Σωματείου στα μέλη, και προς τους αρμοδίους Κρατικούς φορείς. Φροντίζει για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

              Κατά την διενέργεια των εκλογών, εκλέγονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιτυχόντας.

              Η Ελεγκτική Επιτροπή, συγκροτείται σε Σώμα με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

              Κύριο καθήκον της Ελεγκτικής Επιτροπής, είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών των Σωμ. Παραρτημάτων.

              Για τον έλεγχο αυτό, συντάσσει λεπτομερή έκθεση με τις παρατηρήσεις της που την διαβάζει ο Πρόεδρος της, στη Γενική Συνέλευση.

              Για την εκτέλεση του καθήκοντός της, η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να της τεθούν υπ’  όψει τα βιβλία διαχείρισής του και τα στοιχεία των εν γένει δικαιολογητικών.

              Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ένα (1) μήνα πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, έκτακτα δε, όποτε το κρίνει αναγκαία.

              Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ψηφίσει τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς της.

ΑΡΘΡΟ 24


ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

              Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου ιδρύονται Σωματειακά Παραρτήματα. Τα Σωματειακά Παραρτήματα αποτελούν την αποκεντρωμένη οργάνωση του ΣΕΔΑ στους χώρους δουλειάς.

              Όλα τα μέλη του ΣΕΔΑ εντάσσονται με ευθύνη του Δ.Σ. στα αντίστοιχα σωματειακά παραρτήματα :

  • 1ο Σ.Π. Καθ/τας – Νεκρ/φείων – Μηχ/κού
  • 2ο Σ.Π. Πρασίνου
  • 3ο Σ.Π. Τεχνικών Υπηρεσιών
  • 4ο Σ.Π. Διοικητικών Υπηρεσιών
  • 5ο Σ.Π. Βρεφ/μείου – ΟΝΑ – Πνευμ. Κέντρου & Δ/νσεως Κοιν. Μέριμνας

              Τα Σ.Π. διοικούνται από 5μελείς Διοικούσες Επιτροπές και 3μελείς Εξελεγκτικές Επιτροπές οι οποίες εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού.

              Οι Δ.Ε. μετά την εκλογή τους  συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Τα καθήκοντα των μελών του Δ.Ε. ορίζονται όσα σε αναλογία είναι τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ.

              Η Ελεγκτική Επιτροπή του Σ.Π. έχει καθήκοντα και αρμοδιότητες ανάλογες κι αντίστοιχες με αυτά της κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής του ΣΕΔΑ, σχετικό άρθρο 24.

              Οι Δ.Ε. των Σ.Π. στεγάζονται στα κεντρικά γραφεία του ΣΕΔΑ και κρατούν τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος για τα σωματεία.

              Δεν επιτρέπεται η συγκρότηση σωματειακού παραρτήματος κατά ειδικότητα και κατά κλάδο.

              Τα Σ.Π. ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το καταστατικό αυτό και φροντίζουν για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του.

              Οι Διοικούσες Επιτροπές των Σ.Π. ασκούν για κάθε παράρτημα δικαιώματα Δ.Σ. εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού.

              Αποφάσεις Γ.Σ. των Σ.Π. του ΣΕΔΑ που αφορούν κινητοποιήσεις στο χώρο ενός Σ.Π. εκτελούνται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων ΣΕΔΑ. Το Δ.Σ. του ΣΕΔΑ ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με τους νόμους σχετικά με τις κινητοποιήσεις που προκηρύχθηκαν σε Σωματειακό Παράρτημα.

              Η οργάνωση και η ευθύνη για την επιτυχία των κινητοποιήσεων ανήκει στο Δ.Σ. του ΣΕΔΑ και την κάθε φορά Διοικούσα Επιτροπή του Σωματειακού Παραρτήματος. Ο ι Γενικές Συνελεύσεις που είναι τα ανώτατα όργανα των Σ.Π. συγκαλούνται από τις Δ.Ε. με έγγραφη πρόσκληση, 10 ημέρες πριν την Γ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

              Ο Δ.Ε. των Σ.Π. είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τη σύγκληση των Γ.Σ. και να κοινοποιούν στο Δ.Σ. τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων. Έκτακτη Γ.Σ. του Σ.Π. συγκαλείται όταν το αποφασίσει η Δ.Ε. , ή όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/20 των μελών του Σ.Π. και όταν το ζητήσει το Δ.Σ. του ΣΕΔΑ.

              Οι τακτικές Γ.Σ. των Σ.Π. γίνονται κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο.

              Οι τακτικές και οι έκτακτες Γ.Σ. των Σωματειακών Παραρτημάτων ακολουθούν την διαδικασία και έχουν τις αντίστοιχες και ανάλογες αρμοδιότητες με αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού εκτός της εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής.

              Πόροι του Σ.Π. ορίζονται το 50 % από την συνδρομή κάθε μέλους αφού αφαιρεθεί η συνδρομή προς την Ομοσπονδία. Για την διαχείριση των πόρων αποφασίζει η Δ.Ε. ισχύουν δε ανάλογα όσα ισχύουν για την διαχείριση των πόρων του Σωματείου. Οι Δ.Ε. μπορεί να ενισχύονται οικονομικά μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ και αιτιολογημένη αίτησή τους που να εμφανίζει τον ισολογισμό τους.

              Η Δ.Ε. κάθε Σ.Π. υποχρεώνεται να υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισής της εγκεκριμένο από την Γ.Σ. στο Δ.Σ. του ΣΕΔΑ. Τα ελλείμματα των Δ.Ε. καλύπτονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, με απόφαση δε του Γενικού Συμβουλίου καθορίζεται το οικονομικό απόθεμα κάθε Δ.Ε. για την νέα χρήση.

ΑΡΘΡΟ 25


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

              Σημαία του Σωματείου ορίζεται η Ελληνική, αναγράφουσα και την επωνυμία του Σωματείου.

              Γιορτή του Σωματείου ορίζεται η 1η Μαΐου, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ¼ των δικαιουμένων ψήφου μελών.

              Στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί γι’ αυτόν ειδικά το σκοπό, είναι απαραίτητα η παρουσία του μισού συν ένα τουλάχιστον από το σύνολο των δικαιούμενων ψήφου μελών, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των 3/4  των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 26


              Η διάλυση του Σωματείου γίνεται με την ίδια διαδικασία της τροποποίησης του Καταστατικού.

          Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα περιέρχεται στον Δήμο Αθηναίων για δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου ή Εντευκτηρίου για την εξυπηρέτηση των Εργαζομένων στο Δ.Α.

ΑΡΘΡΟ 27


              Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθώς επίσης και κάθε αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεών του, επιλύεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους ισχύοντες νόμους για Σωματεία.

ΑΡΘΡΟ


Το παρόν Καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αναπροσαρμόστηκε, περιέχει 28 άρθρα και εγκρίθηκε κατ’  αρχή, κατ’  άρθρο και στο σύνολό του, στη γενομένη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση στην Αθήνα και στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΄΄NOVOTEL΄΄, οδός Λιοσίων και Μ. Βόδα στην Αθήνα.

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΕΔΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ