Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων
Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων

(Σ.Ε.Δ.Α.)

 ———.———-
ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 11/5/1994
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 20/5/2011

———–.———–

ΑΡΘΡΟ 1


Ίδρυση Επωνυμία

Δημιουργείται με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (Σ.Ε.Δ.Α.) άρθρ. 3, παρ. 9.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2


Στόχοι

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή χρηματικής βοήθειας στα μέλη του και τις οικογένειές τους λόγω προβλημάτων υγείας, καθώς και σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου ή γέννησης τρίτου (3) παιδιού και άνω.

ΑΡΘΡΟ 3


Σφραγίδα

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας έχει δική του σφραγίδα. Η σφραγίδα είναι κυκλική και στο περίγραμμα του κύκλου γράφει ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ εσωτερικά ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Στη μέση έχει σήμα την κεφαλή της ΑΘΗΝΑΣ. Και τη χρονολογία ίδρυσης του ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 4


Μέλη του

Μέλη του Ταμείου είναι αυτοδίκαια όλα τα μέλη του ΣΕΔΑ όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του ΣΕΔΑ εκτός αν δηλώσουν εγγράφως ότι δεν θέλουν να είναι μέλη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 5


Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Ταμείου έχουν ίσα δικαιώματα. Μέσω των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ, εκλέγουν την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 6


Πόροι του Ταμείου
Πόροι του Ταμείου είναι :
Α)Οι μηνιαίες τακτικές συνδρομές των μελών του όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του ΣΕΔΑ ήτοι 1,50 €.
Β)Έκτακτες εισφορές, το ύψος και η διάρκεια των οποίων θα καθορίζονται από το Δ.Σ. του ΣΕΔΑ, μετά από πρόταση της Δ.Ε. του Ταμείου ή πρόταση των μελών του Ταμείου η εκτίμηση του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ.
Γ)Δωρεές επώνυμες και ανώνυμες.,
Δ)Έσοδα από εκδηλώσεις που γίνονται με ευθύνη του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ για τους σκοπούς του Ταμείου.
Ε)Οι τόκοι κατάθεσης των ως άνω ποσών.

ΑΡΘΡΟ 7


Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας είναι πενταμελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία στο πρώτο μετά τις εκλογές του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ, για δύο χρόνια.
Μετά την ίδια εκλογή εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ στην ημερήσια διάταξη του οποίου έχει γραφεί το θέμα, ΄΄Εκλογή Δ.Σ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας΄΄.
Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει οποιοδήποτε μέλος του Ταμείου. Στην Δ.Ε. του Ταμείου συμμετέχουν οπωσδήποτε τρία (3) μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ. Τα μέλη της Δ.Ε. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξή τους Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο – Γεν. Γραμματέα – Αναπλ. Γραμματέα – Μέλος.

ΑΡΘΡΟ 8


Λειτουργία Δ.Ε.

Η Δ.Ε. συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη της με αίτησή τους, γράφοντας και τους λόγους και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η Δ.Ε. έχει απαρτία ότνα είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας μετρά επί πλέον η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος της Δ.Ε. που απουσιάζει σε τρεις συνεδριάσεις συνεχείς αδικαιολόγητα θεωρείται ότι παραιτείται και αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό.

ΑΡΘΡΟ 9


Εκπροσώπηση – Αρμοδιότητες μελών Δ.Ε.

του Ταμείου Αλληλοβοηθείας

Ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας εκπροσωπούν μαζί με το προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΕΔΑ το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σε κάθε διοικητική, δικαστική ή άλλη Αρχής.

– Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Υποβάλλει την λογοδοσία, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αλληλοβοηθείας σε κάθε Γ.Σ. του ΣΕΔΑ. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία του ΣΕΔΑ. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

– Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, τηρεί τα βιβλία του και είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της γραφικής δουλείας. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το Μητρώο μελών, το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία. Φυλάει το αρχείο και την σφραγίδα του Ταμείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γεν. Γραμματέας τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα.

– Χρέη Ταμία του Ταμείου Αλληλοβοηθείας εκτελεί ο αναπληρωτής ταμίας του ΣΕΔΑ. Παρακολουθεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου Αλληλοβοηθείας. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου και είναι υπεύθυνος προσωπικά για κάθε απώλεια ή ανωμαλία στην διαχείριση. Τα έσοδα του Ταμείου τα καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα του Δημοσίου σε ειδικό λογαριασμό ΄΄ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ΄΄. Σύμφωνα με τον νόμο κάθε ανάληψη οποιουδήποτε ποσού απόπ τον λογαριασμό αυτόν γίνεται από τον αναπληρ. Ταμία του ΣΕΔΑ. Γνωστοποιείται δε στην Τράπεζα το όνομά του αμέσως μετά την εκλογή του.
Ο αναπλ. Ταμίας παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Ε. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 10


Η Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΔΑ ασκεί τον έλεγχο στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 11


ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Α. Θάνατος μέλους του Ταμείου
Μετά την κοινοποίηση από την Δ/νση Προσωπικού στην Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου, θανάτου μέλους του Ταμείου, χορηγείται στο ή στη σύζυγο και στα προστατευόμενα παιδιά εφ΄όσον είναι ανήλικα.
1. Το ποσόν των 700 €
2. Σε περίπτωση που ο θάνατος προέλθει από ατύχημα σε ώρα εργασίας, το ποσόν των 1.800 €

Β. Ασθένειες
Στις πιο κάτω περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών χορηγούνται τα αντίστοιχα ποσά :
1. Καρκινοπαθής : Α) υπο χημιοθεραπεία 1.000 € εφ΄ άπαξ
Β) χωρίς θεραπεία 500 €
2. Καρδιοπάθειες, (εμφράγματα, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες) το ποσό των 500 € εφ΄ άπαξ
3. Αιμοκάθαρση 400 € εφ΄ άπαξ
4. Προσβολή από τον ιό της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας 1.000 € αφ΄ άπαξ
5. Εγκεφαλικό το ποσόν των 400 € αφ΄ άπαξ
6. Παραπληγία το ποσό των 1.000 € εφ΄ άπαξ
7. Τετραπληγία το ποσό των 1.000 € εφ΄ άπαξ
8. Επιληψία (εκτός των εκ γενετής) το ποσό των 500 € εφ΄ άπαξ
9. Ηπατοπάθεια χρόνια C το ποσό των 500 € εφ΄ άπαξ
10. Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική αναιμία το ποσό των 800 € εφ΄ άπαξ (όχι στίγμα)
11. Σκλήρυνση κατά πλάκας το ποσό των 1.000 € εφ΄ άπαξ
12. Ολική απώλεια όρασης από εξωτερικό ή παθολογικό παράγοντα το ποσό των 1.500 € για τα δύο μάτια , 750 € για το ένα μάτι – εφ΄ άπαξ

Γ. Χειρουργικές Επεμβάσεις
Στις πιο κάτω περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων χορηγούνται τα αντίστοιχα ποσά :
1. για εγχειρήσεις στην καρδιά με μπαλονάκι το ποσό των 200 €
2. για εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς το ποσό των 1000 €
3. για νευροχειρουργικές εμβάσεις σε σπονδυλική στήλη και εκέφαλο το ποσό των 1000 €
4. για αγγειακές επεμβάσεις εγκεφάλου το ποσό των 1000 €
5. για χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης νεφρού το ποσό των 800 €
6. για χειρουργικές επεμβάσεις στομάχου, πνεύμονα το ποσό των 600 €
7. για χειρουργικές επεμβάσεις ολικής αφαίρεσης γεννητικών οργάνων το ποσό των 600 €
8. για χειρουργικές επεμβάσεις μερικής αφαίρεσης γεννητικών οργάνων το ποσό των 300 €
9. για χειρουργικές επεμβάσεις ζωτικών οργάνων όπως πάγκρεας, ήπαρ, θυρεοειδής, προστάτης, χοληδόχου κύστης, μαστού, εντέρου, γεννητικών οργάνων το ποσό των 300 €
10. Ακρωτηριασμοί χεριών (εκτός δακτύλων)για το καθένα το ποσό των 900 €
11. Ακρωτηριασμοί ποδιού για το καθένα το ποσό των 1000 €
12. Ορθοπεδικές επεμβάσεις γονάτου, ισχίου (κατάγματα που χρήζουν νοσηλείας) το ποσό των 300 €
13. Χειρουργικές επεμβάσεις οφθαλμών (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς – κετός διόρθωση μυωπίας , εκτός καταρράκτη) το ποσό των 300 €
14. Χειρουργικές επεμβάσεις τυμπάνου αυτιού το ποσό των 300 €
15. Μεταμοσχεύσεις Οργάνων το ποσό των 1.000 €

Δ. Νοσήλια
Για περιστατικά υγείας για τα οποία γίνεται συνεχής νοσηλεία εντός Νοσοκομείου πλέον των δέκα πέντε (15) ημερών το ποσό των 10 € για κάθε ημέρα νοσηλείας.

Ε. Πολύτεκνοι
1. Για την γέννηση τρίτου παιδιού δίδεται το ποσό των 400 €
2. Για την γέννηση κάθε παιδιού από το τέταρτο και μετά δίδεται το ποσό των 700 €

Δικαιούχοι του βοηθήματος που προβλέπεται από το άρθρο 11 είναι αποκλειστικά και μόνο μέλη του Συλλόγου (εκτός της περιπτώσεως Α1 και Α2 που δικαιούχοι είναι ο/η σύζυγος και τα παιδιά του θανόντος) στα οποία γίνονται κρατήσεις υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας για τουλάχιστον 3 έτη.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση βοηθήματος μέσα σε διάστημα 2 μηνών .

ΑΡΘΡΟ 12


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Δικαιολογητικά για παροχή χρηματικής βοήθειας.

α. Αίτηση του μέλους (εντός 2 μηνών)
β. Φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής
γ. Φωτοαντίγραφο εξιτηρίου νοσηλευτικού ιδρύματος και ιατρική γνωμάτευση
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί κατά περίπτωση από του Δ. Επιτροπή του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 13


Η Γ.Σ. των μελών του ΣΕΔΑ είναι το ανώτερο όργανο αποφάσεων για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 14


Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο Αλληλοβοηθείας ευθύνεται έναντι των μελών του και έναντι τρίτων μέχρι του ύψους του ενεργητικού του, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του ΣΕΔΑ και των μελών της Διοίκησης του ΣΕΔΑ και της Δ.Ε. του Ταμείου.
Η εισφορά των μελών σε καμιά περίπτωση δεν είναι ανταποδοτική ούτε μπορεί να αναζητηθεί από τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15


Περί διάλυσης του Ταμείου

Για να διαλυθεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του ΣΕΔΑ. Και μετά από αιτιολογημένη πρόταση – απόφαση του Δ.Σ. που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία.
Τυχόν αποθεματικό του Ταμείου μεταφέρεται στο Ταμείο του ΣΕΔΑ.

ΑΡΘΡΟ 16


Τροποποίηση του Κανονισμού του Ταμείου

Οποιαδήποτε τροποποίηση του Κανονισμού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. του ΣΕΔΑ μετά από πρόταση του Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η εφαρμογή του παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού, που αφορά τις παροχές, γίνεται από 20-5-2011.
Το δικαίωμα παροχής στοιχειοθετείται με βάση το εξιτήριο που έχει ημερομηνία μετά την 20-5-2011

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ

ΣΕΔΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΔΑ