ΦΕΚ 782/5-5-2015 ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 661 ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 782

5 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 28730/15715

Έγκριση της υπ’ αριθ. 200/2014 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Αθηναίων, περί σύστασης εξακοσίων εξή−

ντα μία (661) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασί−

ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αθη−

ναίων, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανι−

σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης».

γ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−

νοτικών Υπαλλήλων».

δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/14−11−2002)

«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και

λοιπές διατάξεις».

ε) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−

δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

στ) Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014)

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−

τερικών».

ζ) Την υπ’ αριθ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού

Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−

ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής.

2. Την υπ’ αριθ. 1489/2014 απόφαση του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι

οι 801 ενάγοντες συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο

Αθηναίων, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

χρόνου.

3. Την υπ’ αριθ. 750/2014 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, με θέμα τη μη άσκηση

ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 1489/2014 απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Την υπ’ αριθ. οικ. 33325/25526/12−06−2014 απόφασή

μας, με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων.

5. Την υπ’ αριθ. 879/2014 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, με θέμα την άσκηση

αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 1489/2014 τελεσίδικης από−

φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

6. Την υπ’ αριθ. 952/2014 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, με θέμα την επανεξέ−

ταση της ανωτέρω απόφασή της και την παραπομπή

του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων.

7. Την υπ’ αριθ. 1108/2014 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Αθηναίων με θέμα την ανάκληση της υπ’

αρ. 879/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Αθηναίων, την παραίτηση από το δικόγραφο και

το δικαίωμα της ήδη ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης

59/03−07−2014 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Αθηναίων

και κατά της υπ’ αριθ. 1489/2014 τελεσίδικης απόφασης

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για ορισμένους

από τους αναιρεσιβλήτους.

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 44192/32150/24−07−2014 απόφασή

μας, με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

9. Την από 23−07−2014 υπ’ αριθ. κατάθεσης 3061/2014

παραίτηση του Δήμου Αθηναίων από το δικόγραφο της

από 03−07−2014 υπ’ αριθ. κατάθεσης 59/2014 αίτησης

αναίρεσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών.

10. Την υπ’ αριθ. 200/2015 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Αθηναίων, περί σύστασης εξακοσίων εξήντα

μία (661) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αθηναίων,

σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

11. Το υπ’ αριθ. 30275/07−10−2014 έγγραφο του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία

αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους

ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα−

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί

τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα

έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο−

χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 1 του Ν. 3068/2009 σε συνδυασμό με τα

άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 200/2015 απόφαση του Δημο−

τικού Συμβουλίου Αθηναίων, περί σύστασης εξακοσίων

εξήντα μία (661) προσωποπαγών θέσεων με σχέση ερ−

8741

8742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Αθηναίων, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,

ως εξής:

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΚΟΥΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΝΤΟΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΔΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 9

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4 ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 ΜΑΛΔΑΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΛΑΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7 ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

8 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9 ΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 110

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7 ΒΟΥΡΝΟΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8 ΓΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

9 ΓΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

14 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15 ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8743

17 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 ΔΑΡΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19 ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

20 ΔΕΪΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

21 ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23 ΔΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

24 ΔΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

25 ΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

26 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

27 ΖΙΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

28 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΙΛΕΛΜΟΣ−ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

31 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

32 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33 ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

34 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

35 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

36 ΚΑΝΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

37 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

38 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

39 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40 ΚΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

41 ΚΑΡΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

42 ΚΑΡΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

43 ΚΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

44 ΚΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

45 ΚΑΨΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

46 ΚΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

47 ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

48 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

49 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

50 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

51 ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

52 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

53 ΚΟΥΡΔΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

54 ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

55 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

57 ΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

58 ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

59 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

8744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

60 ΛΑΜΠΕΡΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

61 ΛΙΑΝΟΣ ΣΩΖΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

62 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

63 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

64 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

65 ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

66 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

67 ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

68 ΜΟΡΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

69 ΜΟΥΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

70 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

71 ΜΠΕΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

72 ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

73 ΜΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

74 ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

75 ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

76 ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

77 ΞΟΥΛΕΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

78 ΠΑΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

79 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

80 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

81 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

82 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

83 ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

84 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

85 ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

86 ΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

87 ΠΙΛΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

88 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

89 ΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

90 ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

91 ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

92 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

93 ΣΤΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

94 ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

95 ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

96 ΣΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

97 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

98 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

99 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

100 ΤΖΙΝΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

101 ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

102 ΤΡΙΖΜΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8745

103 ΤΡΟΥΜΠΑΔΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

104 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

105 ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

106 ΤΣΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

107 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

108 ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

109 ΧΟΥΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

110 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 53

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ − ΦΑΤΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

7 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 ΓΑΡΜΠΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

9 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

11 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ

13 ΓΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

14 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

15 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

16 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

17 ΖΑΡΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

18 ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20 ΚΑΖΕΠΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

21 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

22 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

23 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

24 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25 ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26 ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

27 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

28 ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

29 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

30 ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ

31 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΗΛΙΑΣ

32 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

33 ΜΠΑΝΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

34 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

35 ΝΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36 ΞΥΓΓΩΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

37 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

38 ΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

39 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

40 ΠΡΙΓΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

41 ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

42 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

43 ΤΖΙΤΖΙΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

44 ΤΟΚΙΑΝ ΑΛΙΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ

45 ΤΡΕΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

46 ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ

47 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

48 ΤΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

49 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

50 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

51 ΧΑΡΑΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

52 ΧΟΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

53 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 486

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

7 ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8 ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

13 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΖΩΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

14 ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ

15 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

17 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ−ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤOΚΛΗΣ

19 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

20 ΑΝΤΩΝΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

23 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

24 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25 ΑΡΔΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26 ΑΡΧΟΝΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8747

27 ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

28 ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

30 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

31 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

32 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

33 ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

34 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

35 ΒΕΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

36 ΒΕΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

37 ΒΕΡΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

38 ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

39 ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

40 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

41 ΒΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

42 ΒΟΛΠΙΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

43 ΒΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

44 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

45 ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

46 ΓΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

47 ΓΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

48 ΓΑΖΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

49 ΓΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

50 ΓΑΝΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

51 ΓΑΝΙΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

52 ΓΑΡΤΖΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

53 ΓΕΔΕΛΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

54 ΓΕΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

55 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

56 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

57 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

58 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

59 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

60 ΓΕΩΡΓΙΟΥ−ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

61 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

62 ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

63 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

64 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

65 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

66 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

67 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

68 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

69 ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΣΙΟΣ

70 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

71 ΓΚΕΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

72 ΓΚΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

73 ΓΚΟΥΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ−ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

8748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

74 ΓΟΥΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

75 ΓΟΥΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

76 ΓΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

77 ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ

78 ΓΟΥΣΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

79 ΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

80 ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

81 ΔΑΛΑΒΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

82 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

83 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

84 ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

85 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

86 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

87 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

88 ΔΗΜΟΥ ΑΛΑΤΑΝΗ−ΖΩΗ ΑΝΔΡΕΑΣ

89 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

90 ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΣ

91 ΔΟΞΟΜΠΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

92 ΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ

93 ΔΟΥΡΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

94 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

95 ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

96 ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

97 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

98 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΟΜΑS

99 ΕΞΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

100 ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

101 ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ

102 ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

103 ΖΑΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

104 ΖΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

105 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

106 ΖΑΝΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

107 ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

108 ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

109 ΖΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

110 ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

111 ΖΙΩΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

112 ΖΟΡΓΙΑΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

113 ΖΟΥΔΙΑΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

114 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

115 ΖΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

116 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΗΛΙΑΣ

117 ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ

118 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

119 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

120 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΜΑΤΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8749

121 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

122 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

123 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

124 ΘΕΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

125 ΙΒΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΑΣ

126 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

127 ΙΚΜΠΑΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

128 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ − ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

129 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

130 ΚΑΒΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

131 ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

132 ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

133 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

134 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΚΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

135 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

136 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

137 ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

138 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

139 ΚΑΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

140 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

141 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

142 ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

143 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

144 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

145 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

146 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

147 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

148 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

149 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

150 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

151 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

152 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

153 ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

154 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

155 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

156 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

157 ΚΑΡΑΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

158 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

159 ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

160 ΚΑΡΔΑΜΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

161 ΚΑΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

162 ΚΑΡΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

163 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

164 ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

165 ΚΑΡΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

166 ΚΑΣΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

167 ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

168 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

169 ΚΑΤΡΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

170 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

171 ΚΑΤΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

172 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

173 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

174 ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΜΟΡΦΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

175 ΚΑΥΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

176 ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

177 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

178 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

179 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

180 ΚΕΤΙΜΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

181 ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

182 ΚΙΚΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

183 ΚΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

184 ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

185 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

186 ΚΟΛΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

187 ΚΟΛΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ−ΡΕΒΒΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

188 ΚΟΛΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

189 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

190 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

191 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

192 ΚΟΝΔΥΛΗ ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΣ

193 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

194 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

195 ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

196 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

197 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

198 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

199 ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

200 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

201 ΚΟΡΡΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

202 ΚΟΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

203 ΚΟΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

204 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

205 ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

206 ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

207 ΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ

208 ΚΟΥΛΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

209 ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

210 ΚΟΥΝΤΣΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

211 ΚΟΥΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

212 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

213 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

214 ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8751

215 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

216 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

217 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

218 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

219 ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

220 ΚΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

221 ΚΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

222 ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ

223 ΚΤΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ

224 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

225 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

226 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

227 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΛΟΥΚΑΣ

228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

229 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

230 ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ

231 ΚΩΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

232 ΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

233 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

234 ΛΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

235 ΛΑΧΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛΙΑΣ

236 ΛΕΪΜΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

237 ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

238 ΛΕΥΚΟΒΙΤΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

239 ΛΙΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

240 ΛΙΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

241 ΛΙΟΠΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

242 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

243 ΛΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

244 ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

245 ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

246 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

247 ΜΑΚΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

248 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

249 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

250 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΝΕΛΟΣ

251 ΜΑΛΛΙΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

252 ΜΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΟΣ

253 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

254 ΜΑΝΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

255 ΜΑΝΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

256 ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

257 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

258 ΜΑΝΤΖΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

259 ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

260 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

261 ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

8752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

262 ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ−ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

263 ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΣΤΑΥΡΩΤΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

264 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

265 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

266 ΜΑΡΤΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

267 ΜΑΣΣΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

268 ΜΑΥΡΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

269 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

270 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΕΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

271 ΜΕΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

272 ΜΕΤΑΞΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

273 ΜΕΧΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΜΗΣ

274 ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

275 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

276 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

277 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

278 ΜΟΣΧΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

279 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

280 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

281 ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

282 ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

283 ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΚΗΣ

284 ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

285 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

286 ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

287 ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

288 ΜΠΑΟΥΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

289 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ ΗΛΙΑΣ

290 ΜΠΕΖΙΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

291 ΜΠΕΘΑΝΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

292 ΜΠΕΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

293 ΜΠΕΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

294 ΜΠΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

295 ΜΠΕΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

296 ΜΠΕΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

297 ΜΠΙΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

298 ΜΠΙΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

299 ΜΠΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

300 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

301 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

302 ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

303 ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

304 ΜΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

305 ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

306 ΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

307 ΝΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

308 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8753

309 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

310 ΝΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

311 ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΜΑΡΙΑ− ΖΟΖΕ ΕΝΤΕΖΙΟ−ΛΙΝΟ

312 ΝΤΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

313 ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

314 ΝΤΕΝΤΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

315 ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

316 ΝΤΟΥΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

317 ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

318 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

319 ΞΗΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

320 ΞΥΘΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

321 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

322 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

323 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ

324 ΠΑΓΚΑΛΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

325 ΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

326 ΠΑΛΗΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

327 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΛΑΣΙΟΣ

328 ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

329 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ−ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

330 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

331 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

332 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

333 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

334 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

335 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

336 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

337 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

338 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

339 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

340 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

341 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

342 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

343 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΜΑΡΑ ΠΑΥΛΟΣ

344 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

345 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

346 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

347 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

348 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

349 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

350 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

351 ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΩΤΙΟΣ

352 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

353 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

354 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

355 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

8754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

356 ΠΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

357 ΠΑΣΠΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

358 ΠΑΤΕΡΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

359 ΠΑΤΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

360 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

361 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑ

362 ΠΑΥΛΙΔΟΥ −ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

363 ΠΑΦΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

364 ΠΑΦΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ

365 ΠΕΡΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

366 ΠΕΤΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

367 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

368 ΠΙΠΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

369 ΠΙΤΛΙΓΚΕΡ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ

370 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

371 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

372 ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

373 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

374 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

375 ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

376 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

377 ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

378 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

379 ΠΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

380 ΠΟΥΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

381 ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

382 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

383 ΠΥΡΠΙΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

384 ΡΑΧΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

385 ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

386 ΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

387 ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

388 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

389 ΡΟΥΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

390 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΝΙΑΣ

391 ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

392 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

393 ΣΑΜΕΛΑΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

394 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

395 ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

396 ΣΒΕΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΑΜΠΡΟΣ

397 ΣΕΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

398 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

399 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

400 ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

401 ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

402 ΣΚΟΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8755

403 ΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

404 ΣΚΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

405 ΣΟΥΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

406 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ

407 ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

408 ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

409 ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

410 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

411 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

412 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

413 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

414 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

415 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

416 ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

417 ΣΥΛΑΪΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

418 ΣΥΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛ

419 ΣΥΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

420 ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

421 ΤΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

422 ΤΕΒΕΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

423 ΤΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

424 ΤΕΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΪΝΤ

425 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

426 ΤΕΡΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

427 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

428 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ

429 ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

430 ΤΖΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

431 ΤΖΕ ΡΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

432 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

433 ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

434 ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΓΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

435 ΤΟΞΙΔΟΥ −ΜΠΕΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

436 ΤΟΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

437 ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

438 ΤΟΥΜΠΑΣ ΕΡΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

439 ΤΟΥΡΚΙΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ−ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

440 ΤΟΥΡΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

441 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

442 ΤΣΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

443 ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

444 ΤΣΑΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

445 ΤΣΑΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

446 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

447 ΤΣΕΛΕΓΚΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

448 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

449 ΤΣΙΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

450 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

451 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

452 ΤΣΟΥΜΑΛΗ ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

453 ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

454 ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

455 ΤΣΩΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

456 ΦΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

457 ΦΑΡΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

458 ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

459 ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

460 ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

461 ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

462 ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

463 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

464 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

465 ΧΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

466 ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ−ΧΑΜΑΜΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

467 ΧΑΜΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

468 ΧΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

469 ΧΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

470 ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

471 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

472 ΧΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ

473 ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

474 ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

475 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

476 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

477 ΧΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

478 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

479 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

480 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

481 ΧΡΙΣΤΟΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

482 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

483 ΨΕΙΜΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ

484 ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

485 ΨΥΧΑ ΑΝΝΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

486 ΨΥΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αθηναίων.

Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους

10.632.000,00 € περίπου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2015 σε βάρος των Κ.Α.

10.6021.001, 10.60.21.003, 10.6021.005, 10.6022.001, 10.6052.001, 20.6021.001, 20.6021.003, 20.6021.005, 20.6022.001 και

20.6052.001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 15.948.000,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προ−

ϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02007820505150016* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

haris