ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΤΟΥΣ 2010

 

 Σας γνωρίζουμε ότι μετά την σχετική σύμβαση ποσού 886.818,24 € που αφορά προμήθεια

γάλακτος εβαπορέ για τις ανάγκες των οργανικών και των με σχέση εργασίας ιδ. Δικαίου

υπαλλήλων έτους 2010 η προμηθεύτρια ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.Β.Ε θα παραδώσει το αναφερόμενο

στο θέμα γάλα στις κάτωθι Δ/νσεις, στους αντίστοιχους χώρους και ημερομηνίες:

Α. Δ/ΝΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ

    (Τμήμα ειδικά Συνεργεία)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

ΤΗΛ: 210-7482222-5, 7716522

ΧΩΡΟΣ: ΚΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 23/11/2010, 25/11/2010, 30/11/2010, 2/12/2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΑ ΚΥΤΙΑ

ΚΟΥΤΕΣ

(48 ΚΥΤΙΑ)

ΠΑΛΕΤΕΣ

(42 ΚΟΥΤΕΣ)

 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 566 190.176 3.962 94,33

 Β. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

     (Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ

ΤΗΛ: 210-3470643

ΧΩΡΟΣ: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 151

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 23/11/2010, 25/11/2010, 30/11/2010, 2/12/2010, 7/12/2010, 9/12/2010, 14/12/2010, 16/12/2010, 11/1/2011, 13/1/2011

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΟΜΑ ΚΥΤΙΑ ΚΟΥΤΕΣ (48 ΚΥΤΙΑ) ΠΑΛΕΤΕΣ(42 ΚΟΥΤΕΣ)
1 ΜΟΝΙΜΟΙ 1.552 521.472 10.864       258,66
2 ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ 373 125.328 2.611         62,16
3 Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 111 37.296 777         18,5
  ΣΥΝΟΛΟ 2.036 648.096 14.252       339,32

Γ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

    (Τμήμα Γραμματείας)

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ 

 ΤΗΛ: 210-3413533-4

ΧΩΡΟΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 23/11/2010, 25/11/2010, 30/11/2010, 2/12/2010, 7/12/2010, 9/12/2010, 14/12/2010, 16/12/2010, 11/1/2011

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                         ΑΤΟΜΑ ΚΥΤΙΑ ΚΟΥΤΕΣ(48 ΚΥΤΙΑ) ΠΑΛΕΤΕΣ (42 ΚΟΥΤΕΣ)
1 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 91  30.576 637 15,16
2 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 44  14.784 308

7,33

3 Δ/ΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 349 117.264 2443 58,16
4 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 7  2.352 49 1,16
5 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -         ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 22  7.392 154 3,67
6 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18  6.048 126 3
7 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4  1.344 28 0,67
8 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 14  4.704 98 2,33
9

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

15  5.040 105 2,5
10 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 21  7.056 147 3,5
11 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ) 334 112.224 2338 55,66
12 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ) 19  6.384 133 3,16
13 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 120 40.320 840 20
14 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 90 30.240 630 15
15 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Γ. ΑΠΟΘΗΚΩΝ 31 10.416 217 5,16
16 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6  2.016 42 1
17 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ 10  3.360 70 1,66
18 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 56 18.816 392 9,33
19 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 14  4.704 98 2,33
20 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 3 1008 21 0,5
                ΣΥΝΟΛΟ 1.268 426.048 8.876 211,33

Επισημαίνεται ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται 336 κυτία, ήτοι 7 κούτες των 48 κυτίων

haris